Tüzük

DENİZLİ FOTOĞRAF  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-Derneğin Adı: “ Denizli Fotoğraf Derneği” kısa adı “DENFOT’tur. Derneğin

merkezi Denizli’dedir. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma

Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2-Denizli Fotoğraf Derneği (DENFOT), fotoğraf sanatına ilgisi olan, doğaya,

çevreye ve insana duyarlı kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmuş, sivil bir inisiyatiftir.

Farklı meslek gruplarından katılımcıların, fotoğraf sanatı ekseninde bilgi ve deneyimlerini

paylaşabildikleri, yeni katılımlara açık demokratik bir oluşumdur. Denizli’deki fotoğraf

sanatçılarının ve fotoğraf gönüllülerinin tanışma ve dayanışmalarını amaçlar. Dernek, genel

anlamda kültürel paylaşımın yanı sıra, özelde teknik, estetik ve anlatım boyutlarıyla nitelikli

fotoğraf üretimini destekler. Bunun için uygulamalı çekim gezileri, seminerler, dia pozitif

gösterileri (sunumlar), fotoğraf okuma (eleştiri) oturumları, fotoğraf kursları, sempozyum,

kongre ve sergiler düzenler. Üyelere ve kursiyerlere karanlık oda, stüdyo, vb. ekipman

olanakları sağlar. Yayın organı çıkarır, yarışmalar düzenler. Denizli ili ve çevresi başta

olmak üzere, yurtiçi genelinde ve yurtdışında çeşitli kültürel ve sanatsal organizasyonları

takip eder, katılır ya da tanıtımına katkı sağlar. Denfot, diğer sivil toplum kuruluşları, yerel

yönetimler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumlarıyla işbirliği içinde fotoğraf sanatını

destekleyen ve kamu yararı gözeten çalışmalar yapmayı, sosyal ve kültürel projeler

üretmeyi amaçlar ve hedefler.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1-Fotoğraf sanatının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

2-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları

sağlar, dokümantasyon merkezleri oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları

doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve

bilgilendirme bültenleri çıkarır.

3-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve

yurt dışından bağış kabul eder.

4-Amaçları doğrultunda uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya

kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya

yardımlaşır.

5- Gerekli izinleri alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.

6-Fotoğraf yarışmaları düzenler, fotoğraf sergileri açar.

7-Fotoğrafla ilgili eğitim kursları, seminer, konferans, açık oturumlar, kongre ve

sempozyumlar düzenler.

8-Uygulamalı fotoğraf çekim çalışmaları için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler.

9-Üyelere ve kursiyerlere karanlık oda ve stüdyo olanakları sunar.

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

10-Yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf konulu toplantılarda temsil edilir. Yurt içinde ve

yurt dışında fotoğraf kuruluşları ile bilgi ve teknik işbirliği yapar, ilişki kurar, ortak

etkinlikler düzenler.

11-Üniversiteler, yerel yönetimler, araştırma kuruluşları ve diğer kamu kurum-kuruluşları

ile fotoğraf konusunda ulusal ve uluslararası projeler yapar.

12-Sergi salonu, toplantı salonu ve fotoğraf müzesi açar.

13-Üyelere ucuz malzeme ve teknik ekipman-donanım desteği sağlar.

14-Fotoğraf sanatını, tarihi ve kültürel değerleri tanıtacak yayın ve gösteriler hazırlar.

15-Bir fotoğraf kitaplığı kurmak için çaba harcar. Tarihsel ve kültürel değeri olan her türlü

malzemeyi derler.

16-Sosyal amaçlı yemek, çay, piknik, gezi gibi eğlence ve rekreasyon faaliyetleri düzenler.

17-Amaç ve yukarıdaki anılan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere menkuller ve

gayrimenkuller alır, kiralar, satar.

18-Gayrimenkuller üzerinde her türlü haklar tahsis eder ve tasarruf edebilir.

19-Ulusal ve uluslararası düzeyde derneği tanıtmak ve haberleşmek için internet sitesi açar.

20-Ulusal ve uluslararası fotoğrafla ilgili federasyon ve konfederasyonlara kurucu olur

ve/veya katılır, ayrılır böylece ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak

fotoğraf sanatına katkıda bulunur.

21-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve

Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak

üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler

yürütür.

22-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı

gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu

doğrultuda çalışmayı kabul eden, fotoğraf sanatının tekniğini bilen ve uygulayan 18 yaşını

bitirmiş, medeni haklardan yararlanma olanağına sahip, tüzük hükümlerini kabullenmiş,

mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma

hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme

hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Yazılı olarak üyelik başvurusunda bulunanlardan, kısa özgeçmişi ile birlikte en az 10

fotoğraftan oluşan bir çalışma dosyası vermesi ve / veya Yönetim Kurulu (değerlendirme

kurulu) önünde fotoğraf çalışmalarını (yansı cihazı ile) sunması istenir. Değerlendirme

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

neticesinde, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde aday üyeliğe kabul, üyeliğe

kabul veya üyeliğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine

bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Çalışmaları yeterli görülmeyenler aday üyeliğe kabul edilir ve dernek bünyesindeki eğitim,

seminer ve diğer faaliyetlerinden en az 6 ay boyunca yararlanarak fotoğraf konusunda

kendilerini geliştirmeleri istenir. Bu sürenin sonunda üyelikleri tekrar değerlendirmeye

alınır.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca

üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu

kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten

çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak

iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden

oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte

birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ocak ayı içinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve

saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine

sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini

düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati,

yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek

suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı

yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı

ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu

durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne

uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç

altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen

esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve

derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması

nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,

bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından

az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim

kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol

edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak

toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim

kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile

yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine

kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları

zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır

bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme

alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin

üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi

oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile

yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler

yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin

korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten

sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin

seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar,

toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından

gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden

sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük

değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki

çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin

tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar

geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul

edilmesi,

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların

satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri

inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine

verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için

görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim

kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye

olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı nedenlerle her zaman

görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en

yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri

kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak

başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye

tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya

katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu başkanı en fazla 2 dönem (üst üste veya aralıklarla) bu görevi yapabilir.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğu

takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması

zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi

hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz

malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin

ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile

yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula

sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğu

takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması

mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için

sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup

tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen

aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve

toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aylık 10 TL aidat alınır. Bu miktarları

artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, tiyatro, konser,

spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve

yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla

giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mali

tebliğlerle her yıl açıklanan limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden

başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen

haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre

defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul

Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak

tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış

tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere

işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere

kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta

yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya

verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere

işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli

olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan

ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere

işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6.ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter

tutulması durumunda da tutulur.

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile

kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye

istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler

müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar

devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan

defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son

ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler

Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına

göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca

yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir

tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile

tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından

düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama

belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi

kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,

bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği

bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri

(Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri

ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul

edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-

17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere

kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek

adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve

toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili

hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle,

yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki

Belgesi“ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu

başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki

belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler

birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir

suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler

Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri

ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri

defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu

itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek

Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı

içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve

denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler

Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu

başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı

tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek

tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler

Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki

idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce

(Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha

olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı

örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın

aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının

yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak

projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-

23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde

dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te

belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek

organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)

“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen

otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul

toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare

amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim

yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,

yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim

kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel

kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim

kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç

duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal

ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu

borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme

güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan

üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının

ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan

üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı

bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak

yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan

üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının

ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan

üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy

kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması

açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son

yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin

genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten

itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde

Denizli Fotoğraf Topluluğu Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi

işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce

derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri,

harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve

yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına

çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı

olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların

ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenecek yere ya da

“Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği”ne devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare

amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip

tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu

yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi

zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri

saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve

belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Altıntop Mah. 1591 Sok. Yasemin Apt. No:10/3 Merkezefendi/Denizli – Tel: 02582961112

Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu

ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın

dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil

edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri

aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 21 (Yirmibir) madde ve 1(bir) geçici maddeden ibarettir.